KP: CSDD rīkotais automašīnu numurzīmju iepirkums labvēlīgs vienam uzņēmumam ar 3 reizes dārgāku cenu.

Konkurences padome (KP), pētot VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” (CSDD) rīkoto iepirkumu par autotransporta numurzīmju izgatavošanu un piegādi,…
Foto: Konkurences padome

Konkurences padome (KP), pētot VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” (CSDD) rīkoto iepirkumu par autotransporta numurzīmju izgatavošanu un piegādi, konstatēja konkurenci ierobežojošas prasības iepirkuma nolikumā. Tā rezultātā konkursā piedalījās tikai viens uzņēmums, kura piedāvātā cena, rēķinot izmaksas uz vienu numurzīmi, bija līdz pat trim reizēm dārgāka nekā citu uzņēmumu piedāvājumi līdzīgos iepirkumos Igaunijā un līdz piecām reizēm dārgāka nekā Lietuvā. KP ieskatā konkurence iepirkumā ir nozīmīga, lai tiktu saņemts izdevīgākais piedāvājums, tādējādi CSDD, šogad rīkojot jauno iepirkumu, būtu jāpārskata iepirkuma prasības.

Ilgstoša sadarbība ar vienu konkurentu

Transportlīdzekļu reģistrācija un numurzīmju izsniegšana autoīpašniekiem vai transportlīdzekļu turētājiem ir ekskluzīvi CSDD deleģēts uzdevums atbilstoši Ceļu satiksmes likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.1080. Vienlaikus numura zīmju piegādi veic tirgus dalībnieki, kuri  var konkurēt savstarpēji iepirkumos ar cenu un kvalitāti. 

CSDD 2016. gadā pirmo reizi rīkoja publisku iepirkumu, kurā piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents – Vācijas uzņēmums J.H. Tōnnjes E.A.S.T. GmbH & Co, iegūstot ekskluzīvas tiesības piegādāt numuru zīmes par kopējo līgumcenu 10’831’992,60 eiro uz pieciem gadiem jeb līdz šī gada beigām. Līguma izpildei uzņēmums piesaistīja trīs apakšuzņēmumus, t.sk. uzņēmuma pārstāvi Latvijā SIA “Latsign”. Vienlaikus minētais Vācijas uzņēmums un tā pārstāvis Latvijā SIA  “Latsign” izgatavoja un piegādāja numurzīmes CSDD jau no 2002. gada,  pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu sadarbības līgumu. 

Aptaujājot potenciālos konkurentus Lietuvā un Igaunijā, KP konstatēja, ka CSDD iepirkumā potenciāli varēja piedalīties arī citi konkurenti, ja nepastāvētu vairākas ierobežojošas prasības iepirkumā. KP ieskatā šī sadarbība ar vienu uzņēmumu 14 gadu garumā varēja ietekmēt pasūtītāju noteikt nesamērīgi augstas prasības iepirkumā, ko likumsakarīgi varēja izpildīt tikai viens uzņēmums. 

Numurzīmes visdārgākās Baltijā

Starptautiski iepirkumi autotransporta reģistrācijas numurzīmēm ir rīkoti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, taču kaimiņvalstu konkursos pastāvēja pretendentu konkurence, un līgums tika noslēgts uz trim, nevis pieciem gadiem kā Latvijā. Ņemot vērā, ka Latvijā iepirkuma rezultātā tika noslēgts ekskluzīvs līgums ar vienu piegādātāju, KP ieskatā ir būtiski, ka līguma termiņš ir samērīgs. Piemēram, līguma termiņš līdz trīs gadiem ļautu noteikt objektīvāko cenu un veicinātu konkurenci iepirkumos. 

Lai arī Baltijas valstīs rīkotie iepirkumi tajos iekļauto prasību dēļ nav identiski, to iepirkuma priekšmets – numurzīmju iegāde – ir identisks. Veicot salīdzinājumu starp notikušajām iepirkuma procedūrām, noslēgto līgumu summām un piegādājamo numurzīmju plāksnīšu skaitu, tika secināts, ka Latvijā vienas numurzīmes izmaksas ir 7,06 eiro, savukārt Lietuvā izmaksas sastādīja 1,39 eiro un Igaunijā tās nepārsniedza 2,15 eiro. Tādējādi Latvijā vienas plāksnītes izmaksas ir būtiski augstākas nekā citās Baltijas valstīs, proti, aptuveni trīs reizes augstākas nekā Igaunijā un piecas reizes augstākas nekā Lietuvā. Kaut arī Latvijas iepirkumā ir ietvertas specifiskākas prasības nekā kaimiņvalstīs, KP ieskatā tas nevar izskaidrot tik būtisku cenu sadārdzinājumu. 

Priekšrocības ilggadējam telpu nomniekam

KP, aptaujājot uzņēmumus, kas sniedz līdzvērtīgus pakalpojumus kaimiņu valstīs, noskaidroja, ka tie nepiedalījās Latvijā 2016. gadā izsludinātajā iepirkumā vairāku specifisku prasību dēļ. 

Viena no tām bija ekspress numuru zīmju jeb pēc individuāla pasūtījuma izgatavojamu numuru zīmju piegāde ļoti īsā termiņā – 30 minūšu laikā, kamēr tiek saņemts transportlīdzekļa reģistrācijas pakalpojums. Latvijā pēc šādām zīmēm ir būtisks pieprasījums – 15,4% no visām izgatavotajām numura zīmēm. KP ieskatā šāda prasība iepirkumā, nepiedāvājot uzvarējušajam uzņēmumam turpmāk nomāt CSDD telpas, ir konkurenci ierobežojoša, jo šādu pakalpojumu var piedāvāt tikai uzņēmums, kas darbojas CSDD centrālā Rīgas biroja telpās Bauskas ielā 86. Pretējā gadījumā šāds izgatavošanas ātrums nav iespējams. 

Zīmīgi, ka iepirkuma uzvarētājs un tā piesaistītais apakšnomnieks SIA “Latsign” nomā CSDD telpas Bauskas ielā 86 jau kopš 1992. gada, un arī iepirkuma laikā tam bija spēkā esošs telpu nomas līgums. KP ieskatā CSDD, gatavojot jauno iepirkuma nolikumu, jāparedz, ka iepirkuma uzvarētājs varēs izmantot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās telpas, tādējādi piedāvājot visiem līdzvērtīgus telpu nomas nosacījumus, kas ļautu nodrošināt vienlīdzīgas konkurences iespējas iepirkumā.  

Citas ierobežojošas prasības 2016. gada iepirkumā 

Uzņēmēji kā ierobežojošu prasību iepirkumā minēja arī īso termiņu – 45 dienas – pirmo numurzīmju piegādei CSDD pēc līguma noslēgšanas. Pretstatā uzņēmumam, kas jau gadiem darbojas tirgū, jaunam numurzīmju piegādātājam darbu izpilde ir atkarīga arī no jaunu telpu nomas uzsākšanas un iekārtu izvietošanās telpās. KP ieskatā, lai nodrošinātu plašāku pretendentu skaitu iepirkumā, CSDD iepirkumā jānosaka samērīgs pirmās piegādes termiņš.  

Tāpat uzņēmēji atzina, ka papildu šķērslis, lai piedalītos iepirkumā, bija prasība 30 dienu laikā izstrādāt centralizētas numuru zīmju izgatavošanas un uzskaites sistēmu ar programmnodrošinājumu datu saņemšanai un apstrādei no Transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistra. KP konstatēja, ka Transportlīdzekļu reģistra programmu nodrošinājumu izstrādā un uztur CSDD, savukārt komersantam jānodrošina savas uzskaites sistēmas savietošana ar CSDD esošo sistēmu. Lai neradītu maldīgu iespaidu potenciālajiem iepirkuma pretendentiem par veicamajiem uzdevumiem pirms numurzīmju piegādes, CSDD, gatavojot jauno iepirkuma nolikumu, būtu vēlams detalizēti un nepārprotami aprakstīt visas prasības, tai skaitā darbu izpildei nepieciešamo informācijas sistēmu. KP ieskatā izvērtējams ir arī risinājums, ka sistēma pieder pašai CSDD, bet uzvarējušajam pretendentam tiek piešķirta tai piekļuve. 

Total
1
Shares
Atbildēt
Related Posts